1. Vymezení pojmů

1.1. Poskytovatel

Poskytovatelem služby efotoshop.cz je Bc. Pavel Žemlička s místem podnikání Žďárské Chalupy 18, Žďár, IČ: 86922271. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 3.7.2008. Evidující úřad: „Městský úřad Písek“

Poskytovatel je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jeho užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

1.2. Nabyvatel

Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli objednávku a jíž poskytovatel uděluje licenci k užití fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách.

1.3. Fotografie

Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou umístěná v elektronické podobě na stránkách Poskytovatele.

1.4. Objednávka

Objednávkou se rozumí elektronická objednávka fotografií umístěných na webových stránkách poskytovatele.

1.5. Licence

Licencí se rozumí oprávnění užít fotografie způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli.

Licence je účinná okamžikem připsání ceny fotografie na účet poskytovatele .

2. Předmět obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií Poskytovatelem Nabyvateli.

3. Další práva a povinnosti Nabyvatele

3.1. Úpravy Fotografie

Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna, zpracována či užita Nabyvatelem takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení její hodnoty.

3.2. Užití fotografie

Fotografie obsahují pouze licenci pro soukromé účely a jejich užití – rozmnožování, rozšiřování, pronajímání, půjčování a vystavování není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dovoleno.

Zveřejnění či užití Fotografie pro komerční účely podléhá vždy dohodě mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem na rozšíření licence za individuálně stanovenou cenu.

3.3. Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití Fotografií

Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10000,– Kč za každé takové porušení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

4. Objednávka a dodání Fotografií

4.1. Provedení objednávky

Objednávka je provedena na stránkách Poskytovatele (www.efotoshop,cz).

V objednávce Nabyvatel vybere Fotografie, jejich formát, množství a případně zvolí způsob doručení objednávky.

4.2. Platba objednávky

Platba je provedena bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele.

4.3. Dodání Fotografií

Objednávka je zpracována až po přijetí požadované platby na bankovní účet Poskytovatele.
Místem dodání zboží (v případě tištěných fotografií) je adresa uvedená Nabyvatelem v objednávce (není-li uvedeno v poznámce jinak).

4.4. Dodání datových souborů

Po přijetí platby je Nabyvateli odeslán Poskytovatelem email s unikátním odkazem na stažení datových souborů.

4.5. Jiný způsob dodání a platby objednávky

Jiný způsob dodání a platby objednávky je možný po domluvě Nabyvatele s Provozovatelem.

5. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Fotografie je stanovena jednotlivě jako cena za každou Fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, v němž může být nabyvatelem užita.

V nabídce poskytovatele jsou ceny uvedeny u jednotlivých fotografií a jejich formátů.

Uvedené ceny jsou konečné, Poskytovatel není plátcem DPH.

V případě zaslání objednaných Fotografií poštou se konečná cena objednávky zvyšuje o poštovné ve výši stanovené v ceníku Poskytovatele.

6. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Nabyvatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (typicky tištěná fotografie).

7.2. Nabyvatel si je vědom že tištěné dílo, které si kupuje, si mohl před zakoupením prohlédnout a rozmyslet si vhodnost nákupu a vzdává se tím možnosti odstoupení od kupní smlouvy.

7.3. Vzhledem k předmětu prodeje si Poskytovatel vymezuje v případě tištěných fotografií právo neodstoupit od kupní smlouvy, a to ani podle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

7.4. Pokud si uživatel dle zákonného nároku přeje odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku v případě datových souborů, může tak učinit pouze do doby odeslání odkazu na stažení datových souborů dle bodu 4.4., maximálně však do 14 dnů od zaplacení objednávky.

7.5.
Zboží je Nabyvatel povinen vrátit úplné, nepoužité, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Po odeslání odkazu na stažení datových souborů Poskytovatelem dle bodu 4.4. dojde k užití licence a tuto nelze považovat za nepoužitou.

8. Reklamace

Většina fotografií je reportážního charakteru, proto je pravděpodobné, že se zde mohou objevit i fotografie, které nejsou optimálně zaostřené nebo barevně či světelně dokonalé.

Pokud budou fotografie objednány, bude s nimi zacházeno jako by byly zcela v pořádku.
Budou tedy vytištěny a odeslány.

Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou například škrábance, pruhy …, nikoli z důvodu chybné barevnosti či světlosti/tmavosti tisku.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Poskytnutí údajů – Nabyvatel je povinen Poskytovateli v objednávce poskytnout platné kontaktní a fakturační údaje.

9.2. Užití osobních údajů – Poskytovatel poskytnuté údaje užije výhradně pro účely fakturace a doručení objednávky.